CERCA                Directori

       Cerca avançada
PRODUCTES I SERVEIS
Preguntes freqüents

Sobre (CompraSocial!
D'especial interès per a les organitzacions que treballen en l'àmbit de la inserció laboral

Sobre la Llei d'Inserció del Minusvàlid (LISMI) i els Centres Especials de Treball (CET)
D'especial interès per a les empreses

Sobre les clàusules socials de la contractació pública
D'especial interès per a les administracions públiquesSobre (CompraSocial!

(CS! Qui pot aparèixer a (CompraSocial!?

A (CompraSocial! hi pot aparèixer:

a) Qualsevol organització, ja sigui mercantil o no lucrativa, que realitzi algun tipus d'activitat comercial i que tingui entre els seus objectius la inserció laboral de persones pertanyents a col·lectius en risc d'exclusió: immigrats, discapacitats, toxicòmans, etc.

b) Una associació declarada d'utilitat pública o una fundació que no realitzi activitat comercial però que inclogui als seus objectius la formació o la inserció laboral de persones amb discapacitat. En aquest cas, la raó de la seva inclusió al portal és pel fet d'estar habilitada com a possible receptora d'una subvenció d'una empresa que vulgui satisfer per aquesta via les mesures alternatives al compliment de la LISMI.

(CS! Som una associació que treballem en la inserció laboral de persones amb discapacitat però no tenim la declaració d'utilitat pública i no oferim cap producte o servei comercial. Podem aparèixer a (CompraSocial!?

No, no podeu. Les associacions que treballen en la inserció laboral de persones amb discapacitat només hi poden aparèixer en la mesura que siguin d'utilitat pública, ja que això les habilita per a rebre subvencions en el marc del compliment de les mesures alternatives a la LISMI.

Un dels objectius del portal és, precisament, fomentar el compliment de la LISMI i de les mesures alternatives i per això només s'accepta la presència d'entitats no lucratives sense activitat comercial si poden ser destinatàries de subvencions empresarials.

(CS! Som una associació declarada d'utilitat pública (o una fundació) i treballem per la inserció social i laboral de persones immigrades, tot i que no oferim cap producte o servei comercial. Podem aparèixer a (CompraSocial!?

No, no podeu. D'entre les associacions declarades d'utilitat pública que no ofereixen serveis comercials, només les que treballen per la inserció de persones amb discapacitat poden aparèixer a (CompraSocial! en qualitat de potencials receptores d'una subvenció empresarial en el marc de les mesures alternatives al compliment de la LISMI. La LISMI és la Llei d'Inserció del Minusvàlid i no contempla cap altre col·lectiu en risc d'exclusió.

(CS! La nostra associació té la titularitat d'un Centre Especial de Treball però no té la declaració d'utilitat pública. Podem aparèixer a (CompraSocial!?

Sí, i tant. Si teniu un Centre Especial de Treball vol dir que doneu feina a persones amb discapacitat i que oferiu productes o serveis comercials. Per tant, podeu ser destinataris de les compres d'empreses que vulguin satisfer les mesures alternatives al compliment de la LISMI i també de les administracions públiques que tenen partides reservades per a la contractació de béns i serveis a empreses d'inserció. En aquest sentit, no disposar de la declaració d'utilitat pública és irrellevant.

(CS! La nostra cooperativa ofereix serveis comercials. Podem aparèixer a (CompraSocial! com a entitat d'economia social que som?

Depèn. Sí, si a més afavoriu la inserció laboral de persones en risc d'exclusió. En cas contrari, no hi podeu aparèixer.

Encara que són dos conceptes que van molt lligats, l'economia social (referida a figures mercantils cooperatives) i la inserció laboral, són coses diferents. (CompraSocial! s'emmarca en el camp de la inserció laboral, no en el de l'economia social, tot i que cal tenir en compte que moltes de les organitzacions que apareixen a (CompraSocial! responen a figures jurídiques o a plantejaments d'economia social.Sobre la Llei d'Inserció del Minusvàlid (LISMI) i els Centres Especials de Treball (CET)

(CS! Què és la LISMI?

LISMI és l'acrònim de la Llei 13/1982, d'Integració Social i Laboral de Minusvàlids, aprovada el 1982, que regula l'obligatorietat de reservar el 2% de la plantilla a treballadors discapacitats, tant en empreses públiques com privades de més de 50 treballadors.

(CS! Què són les mesures alternatives al compliment de la LISMI?

De manera excepcional, algunes empreses poden quedar exemptes de l'anterior obligació mitjançant el compliment del Reial Decret 364/2005, de mesures alternatives, mitjançant les següents opcions:

- Realitzar compra de béns o serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o treballador autònom discapacitat.

- Efectuar una donació monetària per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i creació d'ocupació a una Associació declarada d'utilitat pública o a una Fundació, sempre que l'entitat tingui com a objecte social, entre d'altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d'ocupació per a persones amb discapacitat.

- La constitució d'un enclavament laboral mitjançant un contracte amb un Centre Especial de Treball (CET), modalitat regulada en el Reial Decret 290/2004.

(CS! Com a empresa, puc triar entre complir la LISMI o les mesures alternatives?

No, l'objectiu és complir la LISMI, és a dir, integrar les persones amb discapacitat en les estructures empresarials estàndard. Les empreses que no poden reservar el 2% de la plantilla a treballadors discapacitats i han d'acollir-se a alguna de les mesures alternatives han de sol·licitar a l'administració, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures, un certificat d'excepcionalitat.

(CS! Per tant, en quins casos pot l'empresa acollir-se a les mesures alternatives?

S'entendrà que es dóna la característica d'excepcionalitat en els següents supòsits:

a) Quan els serveis públics d'ocupació no puguin atendre l'oferta d'ocupació presentada per l'empresa per la inexistència de demandants d'ocupació amb discapacitat inscrits en l'ocupació indicada o, àdhuc existint-ne, quan acreditin no estar interessats en les condicions de treball de l'oferta.

b) Quan existeixin, i així s'acreditin, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l'especial dificultat per a incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla de l'empresa.

(CS! On es pot demanar el certificat d'excepcionalitat?

A la Direcció de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball
Direcció General de Relacions Laborals
Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Telèfon 93 228 57 57 / Fax 93 228 57 43
http://www.gencat.net/treball

(CS! Quin import ha de satisfer l'empresa per complir les mesures alternatives?

L'import anual dels contractes amb Centres Especials de Treball o amb treballadors autònoms amb discapacitat (per compra de béns o serveis o per la constitució d'enclavaments laborals) haurà de ser, almenys, 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

Quan l'empresa opti per la mesura alternativa d'efectuar una donació monetària a una Fundació o Associació declarada d'utilitat pública, l'import anual de la donació haurà de ser, almenys, d'1.5 vegades l'IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

L'any 2009 l'IPREM està fixat en 7.381,33 €.

(CS! Què és un Centre Especial de Treball?

Centre Especial de Treball (CET) és una de les formes que pot adoptar una empresa d'inserció. Un CET és una organització creada amb l'objectiu principal de realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions del mercat i amb la finalitat d'assegurar un lloc de treball remunerat i de prestar els serveis d'ajustament personal i social que requereixen els seus treballadors discapacitats, alhora que és un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Pel què fa al compliment de les mesures alternatives, cal fer notar que en els supòsits de compra de béns o serveis i constitució d'un enclavament laboral l'entitat beneficiària ha d'estar constituïda com a CET.Sobre les clàusules socials de la contractació pública

(CS! Què són les clàusules socials en la contractació pública?

La Llei de Mesures Fiscals i Administratives que acompanyava els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004, contemplava en el seu article 19 el foment dels objectius socials en la contractació que duu a terme la Generalitat.

La llei estableix que els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats contractes administratius d'obres, subministraments o serveis a centres d'inserció laboral de discapacitats, empreses d'inserció sòcio-laboral regulades per la llei 27/2002, del 20 de desembre, o a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració laboral o social de persones en risc d'exclusió social.

(CS! Quin tipus de contractes són susceptibles de reserva en la contractació pública?

Els contractes susceptibles de reserva són:
• Obres i serveis de conservació i manteniment de béns immobles
• Serveis de missatgeria, correspondència i distribució
• Arts gràfiques
• Neteja i bugaderia
• Restauració
• Recollida i transport de residus
• Altres serveis i subministraments auxiliars per al funcionament de l'Administració

(CS! Quin import destina la Generalitat de Catalunya al fons de reserva?

El govern de la Generalitat ha de fixar cada any la quantia econòmica de la reserva social que ha d'aplicar cada departament. Per a l'exercici 2005 la quantia econòmica mínima que haurà d'assolir l'Administració de la Generalitat en la reserva de contractació s'ha fixat en 6.000.000 €.

(CS! Què poden fer altres administracions públiques que vulguin adoptar una política similar?

Les entitats de l'administració local poden aplicar la reserva social en els termes que estableixi un acord corresponent del ple de la corporació.