CERCA                Directori

       Cerca avançada
PRODUCTES I SERVEIS
Organització social

Mitjançant (CompraSocial! podeu:

(1! Contractar productes i serveis necessaris i de qualitat.

(2! Practicar el consum ètic i la compra responsable.

(3! Complir la Llei d'Integració Social del Minusvàlid mitjançant la contractació de serveis o la compra de productes, quan no es pugui satisfer l'obligatorietat de reservar un mínim del 2% dels llocs de treball per a persones discapacitades en empreses i organitzacions de més de 50 treballadors.

(4! Conèixer la qualitat professional de persones en procés d'inserció que podrien esdevenir treballadors de la vostra administració.

(5! Alinear les compres amb la funció de satisfer l'interès general, contribuint a la integració de les persones més desfavorides.

(6! Facilitar el compliment de les clàusules socials de la contractació pública i del compromís de reserva de compra social.Sobre les clàusules socials de la contractació pública

(CS! Què són les clàusules socials en la contractació pública?

La Llei de Mesures Fiscals i Administratives que acompanyava els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004, contemplava en el seu article 19 el foment dels objectius socials en la contractació que duu a terme la Generalitat.

La llei estableix que els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats contractes administratius d'obres, subministraments o serveis a centres d'inserció laboral de discapacitats, empreses d'inserció sòcio-laboral regulades per la llei 27/2002, del 20 de desembre, o a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració laboral o social de persones en risc d'exclusió social.

(CS! Quin tipus de contractes són susceptibles de reserva en la contractació pública?

Els contractes susceptibles de reserva són:
• Obres i serveis de conservació i manteniment de béns immobles
• Serveis de missatgeria, correspondència i distribució
• Arts gràfiques
• Neteja i bugaderia
• Restauració
• Recollida i transport de residus
• Altres serveis i subministraments auxiliars per al funcionament de l'Administració

(CS! Quin import destina la Generalitat de Catalunya al fons de reserva?

El govern de la Generalitat ha de fixar cada any la quantia econòmica de la reserva social que ha d'aplicar cada departament. Per a l'exercici 2005 la quantia econòmica mínima que haurà d'assolir l'Administració de la Generalitat en la reserva de contractació s'ha fixat en 6.000.000 €.

(CS! Què poden fer altres administracions públiques que vulguin adoptar una política similar?

Les entitats de l'administració local poden aplicar la reserva social en els termes que estableixi un acord corresponent del ple de la corporació.