CERCA                Directori

       Cerca avançada
PRODUCTES I SERVEIS
Empresa

Mitjançant (CompraSocial! podeu:

(1! Contractar productes i serveis necessaris i de qualitat.

(2! Practicar el consum ètic i la compra responsable.

(3! Complir la Llei d'Integració Social del Minusvàlid mitjançant la contractació de serveis o la compra de productes, quan no es pugui satisfer l'obligatorietat de reservar un mínim del 2% dels llocs de treball per a persones discapacitades en empreses de més de 50 treballadors.

(4! Conèixer la qualitat professional de persones en procés d'inserció que podrien esdevenir treballadors de la vostra empresa.

(5! Introduir la Responsabilitat Social Corporativa en la selecció de proveïdors.Sobre la Llei d'Inserció del Minusvàlid (LISMI) i els Centres Especials de Treball (CET)

(CS! Què és la LISMI?

LISMI és l'acrònim de la Llei 13/1982, d'Integració Social i Laboral de Minusvàlids, aprovada el 1982, que regula l'obligatorietat de reservar el 2% de la plantilla a treballadors discapacitats, tant en empreses públiques com privades de més de 50 treballadors.

(CS! Què són les mesures alternatives al compliment de la LISMI?

De manera excepcional, algunes empreses poden quedar exemptes de l'anterior obligació mitjançant el compliment del Reial Decret 364/2005, de mesures alternatives, mitjançant les següents opcions:

- Realitzar compra de béns o serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o treballador autònom discapacitat.

- Efectuar una donació monetària per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i creació d'ocupació a una Associació declarada d'utilitat pública o a una Fundació, sempre que l'entitat tingui com a objecte social, entre d'altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d'ocupació per a persones amb discapacitat.

- La constitució d'un enclavament laboral mitjançant un contracte amb un Centre Especial de Treball (CET), modalitat regulada en el Reial Decret 290/2004.

(CS! Com a empresa, puc triar entre complir la LISMI o les mesures alternatives?

No, l'objectiu és complir la LISMI, és a dir, integrar les persones amb discapacitat en les estructures empresarials estàndard. Les empreses que no poden reservar el 2% de la plantilla a treballadors discapacitats i han d'acollir-se a alguna de les mesures alternatives han de sol·licitar a l'administració, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures, un certificat d'excepcionalitat.

(CS! Per tant, en quins casos pot l'empresa acollir-se a les mesures alternatives?

S'entendrà que es dóna la característica d'excepcionalitat en els següents supòsits:

a) Quan els serveis públics d'ocupació no puguin atendre l'oferta d'ocupació presentada per l'empresa per la inexistència de demandants d'ocupació amb discapacitat inscrits en l'ocupació indicada o, àdhuc existint-ne, quan acreditin no estar interessats en les condicions de treball de l'oferta.

b) Quan existeixin, i així s'acreditin, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l'especial dificultat per a incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla de l'empresa.

(CS! On es pot demanar el certificat d'excepcionalitat?

A la Direcció de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball
Direcció General de Relacions Laborals
Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Telèfon 93 228 57 57 / Fax 93 228 57 43
http://www.gencat.net/treball

(CS! Quin import ha de satisfer l'empresa per complir les mesures alternatives?

L'import anual dels contractes amb Centres Especials de Treball o amb treballadors autònoms amb discapacitat (per compra de béns o serveis o per la constitució d'enclavaments laborals) haurà de ser, almenys, 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

Quan l'empresa opti per la mesura alternativa d'efectuar una donació monetària a una Fundació o Associació declarada d'utilitat pública, l'import anual de la donació haurà de ser, almenys, d'1.5 vegades l'IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

L'any 2009 l'IPREM està fixat en 7.381,33 €.

(CS! Què és un Centre Especial de Treball?

Centre Especial de Treball (CET) és una de les formes que pot adoptar una empresa d'inserció. Un CET és una organització creada amb l'objectiu principal de realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions del mercat i amb la finalitat d'assegurar un lloc de treball remunerat i de prestar els serveis d'ajustament personal i social que requereixen els seus treballadors discapacitats, alhora que és un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Pel què fa al compliment de les mesures alternatives, cal fer notar que en els supòsits de compra de béns o serveis i constitució d'un enclavament laboral l'entitat beneficiària ha d'estar constituïda com a CET.